เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566” ให้แก่บุคลากรที่เริ่มบรรจุในเดือนพฤศจิกายน 2566 […]
คณะผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ร่วมรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา เนื่องในประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ประจำปี 2566 เวลา 18.00 น. วันที่ 11 ตุลาคม 2566 ที่บริเวณพุทธอุทยานเพชบุระ […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – […]
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้สูงอายุผ่านบทเพลงซอล่องน่าน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา […]
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม OPEN HEART OPEN HOUSE PCRU 2023 “OH HO 50th PCRU” วันที่ 5 กรกฎาคม […]
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.นิคม […]
วันที่ 19 พ.ค.2566 เวลา 11.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมและต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมความพร้อมโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยสถาบันพี่เลี้ยงคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ห้องประชุมศรีชมภู อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ […]
วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ […]
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ […]