วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ simulator center Mate Park กรุงเทพมหานคร อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จำลองสถานการณ์ simulator center Mate Park กรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาระบบการจัดการภายใน และแนวทางในการดำเนินการจัดวางแผนจัดสร้างศูนย์ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการศึกษาทางการแพทย์ การเรียนการสอนโดยใช้ Simulation ต่อไป

👉👉www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed