เมื่อวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ “ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566” ให้แก่บุคลากรที่เริ่มบรรจุในเดือนพฤศจิกายน 2566 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์กล่าวต้อนรับบุคลากรใหม่ ณ อาคารหอประชุมใหม่ 49 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ได้แนะนำคณะผู้บริหาร โครงสร้างคณะพยาบาลศาสตร์ ค่านิยมองค์กร และได้ชี้แจงเกี่ยวกับกฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ตลอดจนสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรใหม่ของคณะฯ ได้รับทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการปฏิบัติตนในการทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป

Categories:

Tags:

Comments are closed