คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง การใช้ครุภัณฑ์ทางการพยาบาลห้องปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคารพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลให้เกิดความชำนาญ ละนําไปใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ รับการเข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ […]
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนหนองไผ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ […]