วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบหัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ณ ห้องประชุมแสงดาว โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เพื่อชี้แจงสาระสำคัญของหลักสูตรและวางแผนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ […]