วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าร่วมโครงการ Easy English for […]