อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับผู้อำนวยการโรงพยาบาลเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์นพดล พิษณุวงษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ […]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.00 น.คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดใหญ่ทั่วทั้งมหาลัย ณ บริเวณสำนักงานอธิการบดี […]
อธิการบดี ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์ นำผู้บริหาร เข้าแสดงความยินดีและต้อนรับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์คนใหม่ ท่านนายแพทย์วิชาญ คิดเห็น ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ […]
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนพัชรพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ […]
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนเนินพิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ […]
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ ร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ออกแนะแนวทางการศึกษา ณ โรงเรียนวัชรชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยได้ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ […]