คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ เรื่อง การใช้ครุภัณฑ์ทางการพยาบาลห้องปฏิบัติการพยาบาล ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ณ ห้องปฏิบัติการพยาบาล อาคารพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมความพร้อมและฝึกทักษะการปฏิบัติการพยาบาลให้เกิดความชำนาญ ละนําไปใช้ในการเรียนการสอนภาคปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Categories:

Tags:

Comments are closed