วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร์พระราชา ณ โรงเรียนหนองไผ่ และองค์การบริหารส่วนตำบลวังท่าดี อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีอาจารย์พิพัฒน์ ชนาเทพาพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เป็นประธานเปิดโครงการ สำหรับโครงการบูรณาการการมีส่วนร่วม 6คณะสู่การสร้างชุมชนต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนตามศาสตร์พระราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คณะ 6 คณะมีส่วนร่วมสร้างชุมชนต้นแบบตามศาสตร์พระราชาและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน โรงเรียน และผู้ที่สนใจ 

Categories:

Tags:

No responses yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *