วันที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.ปรีชา ศรีเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการพิเศษ และบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าพบ พันเอก นิธิไชย บุญไชย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการ ต่างๆ อาทิ ขอความอนุเคราะห์ให้โรงพยาบาลค่ายพ่อขุนผาเมือง เป็นแหล่งฝึกงาน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ต่อไปในอนาคต

www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed