หนังสือคณะพยาบาลศาสตร์

หนังสือ ปี 2567

พื้นฐานวิชาชีพ

1. TEXTBOOK OF HEMATOLOGY AND CLINICAL PATHOLOGY ตำราโลหิตวิทยา เขียนโดย ปิยะ รุจกิจยานนท์ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 1 เล่ม
2.ชีวเคมีทางการแพทย์ (MEDICAL BIOCHEMISTRY) เขียนโดย ชัยสิทธิ์ สิทธิเวช ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
3. หลักชีวเคมีทางการแพทย์ เขียนโดย คณาจารย์ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ จฬ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
4. กายวิภาคศาสตร์ 1 (ANATOMY 1) เขียนโดย บังอร ฉางทรัพย์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 5 เล่ม
5. แผนที่ร่างกายมนุษย์ (THE HUMAN BODY ATLAS) (ปกอ่อน) เขียนโดยKEN ASHWELL (เคน แอชเวลล์) ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
6. กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา (ANATOMY AND PHYSIOLOGY) เขียนโดย ภุชงค์ เดชอาคม ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 20 เล่ม
7. ปัญหาทางโลหิตวิทยาในโรคตามระบบ (HEMATOLOGIC PROBLEMS IN SYSTEMIC DISEASES) เขียนโดย วศิเทพ ลิ้มวรพิทักษ์ ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 2 เล่ม
8. ประสาทชีววิทยาและจิตเภสัชบำบัด เขียนโดย เอกอุมา อิ้มคำ ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 5 เล่ม
9. ระบาดวิทยา เขียนโดย วิฑูรย์ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 15 เล่ม
10. เทคนิคการตรวจร่างกายสำหรับนักศึกษาพยาบาล (ฉบับพกพา) เขียนโดย สิริรัตน์ จันทรมะโน ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
11. คำศัพท์-คำย่อ ทางการแพทย์ MEDICAL VOCABULABY & ABBREVIATION (ปรับปรุง) เขียนโดย ปราณี พู้ไพเราะ ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 20 เล่ม
12. วิทยาการระบาดทางการพยาบาล เขียนโดย สุพรรณี ธรากุล ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวน 16 เล่ม
13. การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล เขียนโดย รักชนก คชไกร ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
14. หลักวิทยาภูมิคุ้มกัน (IMMUNOLOGICAL CONCEPTS) เขียนโดยกาญจนา อู่สุวรรณทิม ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
15. คู่มือการสื่อสารภาษาอังกฤษกับผู้ป่วยต่างชาติเบื้องต้น เขียนโดย วศิน จิริศานต์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 5 เล่ม

กฎหมาย บริหารและวิจัย

1. ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล เขียนโดย อภิรดี ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 2 เล่ม
2. พยาบาลกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ: แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ เขียนโดย พรรณี ปานเทวัญ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
3. ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล (SKILLS OF NURSING MANAGEMENT) เขียนโดย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 10 เล่ม

พยาบาลพื้นฐาน

1. การพยาบาล หู คอ จมูก เขียนโดย ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
2. คู่มือปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน (HANDBOOK FOR FUNDAMENTALS OF NURSING PRACTICE) เขียนโดย ณัฐสุรางค์ บุญจันทร์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
3. การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล เขียนโดย ชวนพิศ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
4. กการพยาบาลพื้นฐาน ปรับปรุงครั้งที่ 2 เขียนโดย สุปาณี เสนาดิสัย ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
5. คู่มือข้อวินิจฉัยการพยาบาล (HANDBOOK OF NURSING DIAGNOSIS) เขียนโดย ปราณี ทู้ไพเราะ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
6. คู่มือยา HANDBOOK OF DRUGS /64 เขียนโดย ปราณี ทู้ไพเราะ ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 10 เล่ม
7. การพยาบาลพื้นฐานและการฝึกปฏิบัติการพยาบาล หน่วยที่ 6 – 15 เขียนโดย มสธ. ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 5 เล่ม
8. นโยบายสุขภาพ กระบวนการและการวิเคราะห์ เขียนโดย กุลวดี อภิชาติบุตร ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 3 เล่ม
9. คู่มือการเตรียม ASCE และ MEQ เขียนโดย ธนันดา ตระการวนิช ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 2 เล่ม
10. กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ทางคลินิก เขียนโดย พรศิริ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

1. Maternal Child Nursing Care เขียนโดย Shannon E. Perry ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม
2. MATERNITY AND WOMEN’S HEALTH CARE เขียนโดย DEITRA LEONARD LOWDERMILK et al. ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
3. PRENATAL AND POSTNATAL CARE: A PERSON-CENTERED APPROACH เขียนโดย KAREN TRISTER GRACE et al. ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
4. FOUNDATIONS OF MATERNAL-NEWBORN AND WOMENS HEALTH NURSING เขียนโดย SHARON SMITH MURRAY et al. ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม
5. MATERNAL & CHILD HEALTH NURSING: CARE OF THE CHILDBEARING AND CHILDREARING เขียนโดย JOANNE SILBERT-FLAGG ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม
6. MIDWIFERY PREPARATION FOR PRACTICE: INCLUDES EAQ MIDWIFERY PREPARATION FOR PRACTICE (HC) เขียนโดย SALLY PAIRMAN et al. ปีที่พิมพ์ 2022 จำนวน 1 เล่ม
7. OBSTETRIC ANESTHESIA: QUICK REFERENCES & PRACTICAL GUIDES เขียนโดย PHILIP E. HESS et al. ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม
8. NETTER’S OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (HC) เขียนโดย ROGER P. SMITH ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
9. WILLIAMS OBSTETRICS (IE) (HC) เขียนโดย F. GARY CUNNINGHAM et al. ปีที่พิมพ์ 2022 จำนวน 1 เล่ม
10. แนวทางเวชปฏิบัติราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย เรียบเรียงครั้งที่ 3 เขียนโดย การุณ เก่งสกุล ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 3 เล่ม
11. แนวทางการดูแลรักษาภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ในโรงพยาบาลศิริราช จากงานวิจัยสู่งานประจำ เขียนโดย ประเสริฐ ศันสนีย์วิทยกุล ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 3 เล่ม
12. การเจาะเยื่อถุงน้ำคร่ำ เขียนโดย ธารางรัตน์ หาญประเสริฐพงษ์ ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวน 2 เล่ม
13. การพยาบาลและการผดุงครรภ์สตรีในระยะคลอดและหลังคลอด เขียนโดย ปิยนุช ชูโต ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 5 เล่ม
14. การรักษาทารกในครรภ์ เขียนโดย ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 2 เล่ม
15. ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ เขียนโดย วิบูลย์ เรืองชัยนิคม ปีที่พิมพ์ พย./64 จำนวน 3 เล่ม
16. คู่มือการดูแลทารกแรกเกิด 1,2 เขียนโดย รามา ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวน 3 เล่ม
17. ตำรานรีเวชวิทยา เขียนโดย กิติรัตน์ เตชะไตรศักดิ์ ปีที่560 จำนวน 2 เล่ม
18. วัคซีนในสตรีตั้งครรภ์ เขียนโดย สุรสิทธิ์ ชัยทองวงศ์วัฒนา ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 3 เล่ม
19. สูตินรีเวชทันยุค OB-GYN IN PRACTICE 2022 เขียนโดย บูรยา พัฒนจินดากุล ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 2 เล่ม
20. สูติศาสตร์ระยะคลอด (ฉบับปรับปรุง) เขียนโดย ศศิธร พุมดวง ปีที่พิมพ์ 2559 จำนวน 2 เล่ม
21. กุมารเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (PEDIATRIC EMERGENCY) เขียนโดย พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 2 เล่ม
22. การช่วยกู้ชีพในเด็กและทารกแรกเกิด (PEDIATRIC AND NEONATAL RESUSCITATION) เขียนโดย วรวรรณ จิตต์ธรรม ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
23. กุมารศัลยศาสตร์พื้นฐาน (BASIC PEDIATRIC SURGERY) เขียนโดย ไพศาล เวชชพิพัฒน์ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 3 เล่ม
24. นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 (CLINICAL GYNECOLOGY) เขียนโดย มรุต ญาณารณพ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 5 เล่ม
25. นรีเวชวิทยาคลินิก เล่ม 2 (CLINICAL GYNECOLOGY) เขียนโดย มรุต ญาณารณพ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 5 เล่ม
26. Practice towards good outcomes เขียนโดย สันติ ปุณณะหิตานนท์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 10 เล่ม
27. ภาวะอวัยวะอุ้งเชิงกรานหย่อน (PELVIC ORGAN PROLAPSE) เขียนโดย สุวิทย์ บุณยะเวชชีวิน ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 2 เล่ม
28. นรีเวชวิทยา เล่ม 1-3 เขียนโดย คณาจารย์ภาควิชาสูติศาสต์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จฬ. ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 2 เล่ม

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1. Wong’S Nursing Care Of Infants And Children (Paperback) เขียนโดย Marilyn J. Hockenberry ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
2. โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 2 เล่ม
3. โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 10 เล่ม
4. โรคติดเชื้อในเด็ก : การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 15 เล่ม
5. การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย เขียนโดย จารุวรรณ สนองญาติ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
6. คู่มือการใช้ยาในเด็ก เขียนโดย พงศธร เผ่งพงศ์สวรรค์ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 5 เล่ม
7. ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก (ปรับปรุง )เขียนโดย กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 2 เล่ม
8. การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย เขียนโดย วรรณไพร แย้มมา ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 15 เล่ม

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1. Adult health nursing เขียนโดย Kim Cooper ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม
2. การพยาบาลผู้ใหญ่ หน่วยที่ 6 – 15 เขียนโดย Kim มสธ. ปีที่พิมพ์ – จำนวน 5 เล่ม
3. การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 2 เขียนโดย ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 10 เล่ม
4. การปฏิบัติการพยาบาลทางอายุรกรรม เล่ม 3 เขียนโดย ทิพาพร วงศ์หงษ์กุล ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 10 เล่ม
5. การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เขียนโดย ขวัญฤทัย ธรรมกิจไพโรจน์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
6. หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 12 :หลักจิตวิทยาการพยาบาลผู้สูงอายุ และการดูแลผู้สุงอายุที่มีปัญหาทางจิตเวช เขียนโดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 10 เล่ม
7. ตำราอายุรศาสตร์ อาการวิทยา เขียนโดย ขวัญฤทัย ธรรมกิจไพโรจน์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 5 เล่ม
8. อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอกโรคระบบการหายใจ (AMBULATORY CARE IN PULMONARY MEDICINE) เขียนโดย ภัทริน ภิรมย์พานิช ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 3 เล่ม
9. การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล (PREHOSPITAL TRAUMA CARE) เขียนโดย ไชยพร ยุกเซ็น ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 2 เล่ม
10. การพยาบาลอายุรศาสตร์ที่พบบ่อย เขียนโดย ขวัญฤทัย พันธุ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
11. CKD-MBD NST 2022 แนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่มีความผิดปกติของสมดุลแร่ธาตุ และกระดูก ปี2565 เขียนโดย สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 5 เล่ม
12. หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 19 :การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคเบาหวาน เขียนโดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 3 เล่ม
13. หลักการพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 20 :การดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาโรคไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ เขียนโดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 3 เล่ม
14. กรณีศึกษา :การวางแผนการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ (CASE STUDY: NURSING CARE PLAN FOR ADULT AN ) เขียนโดย อรุณี เฮงยศมาก ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1. Wong’S Nursing Care Of Infants And Children (Paperback) เขียนโดย Marilyn J. Hockenberry ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
2. โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 2 เล่ม
3. โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 10 เล่ม
4. โรคติดเชื้อในเด็ก : การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 15 เล่ม
5. การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย เขียนโดย จารุวรรณ สนองญาติ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
6. คู่มือการใช้ยาในเด็ก เขียนโดย พงศธร เผ่งพงศ์สวรรค์ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 5 เล่ม
7. ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก (ปรับปรุง )เขียนโดย กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 2 เล่ม
8. การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย เขียนโดย วรรณไพร แย้มมา ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 15 เล่ม

อนามัยชุมชน

1. Community & Public health nursing: promoting the health of populations เขียนโดย Mary A. Nies ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
2. อนามัยโรงเรียน (SCHOOL HEALTH)เขียนโดย สมศักดิ์ โทจำปา ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
3. เวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน (FAMILY MEDICINE AND COMMUNITY MEDICINE) เขียนโดย สรญา แก้วพิทูลย์ ปีที่พิมพ์ 2564 จำนวน 20 เล่ม
4. การพยาบาลอาชีวอนามัยและความปลอดภัย :จากแนวคิดสู่การปฏิบัติหลังยุคโควิด-19 เขียนโดย พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 2 เล่ม
5. หลักการพยาบาลอนามัยชุมชน เล่ม 2 :หลักสาธารณสุขและระบบสุขภาพชุมชนเขียนโดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 10 เล่ม

หนังสือ ปี 2566

พื้นฐานวิชาชีพ

1. Principles Of General, Organic, & Biological Chemistry (Paperback) เขียนโดย Janice Smith ปีที่พิมพ์ 2022 จำนวน 2 เล่ม
2. Anatomy & Physiology (Includes A&P Online Course) (Hardcover) เขียนโดย Kevin T. Patton ปีที่พิมพ์ 2022 จำนวน 1 เล่ม
3. Grant’S Atlas Of Anatomy (Paperback) เขียนโดย Anne M. R. Agur ปีที่พิมพ์ 2021 จำนวน 2 เล่ม
4. Anatomy And Physiology For Nurses: 14Ed (Paperback) เขียนโดย Roger Watson ปีที่พิมพ์ 2018 จำนวน 2 เล่ม
5. Hole’S Essentials Of Human Anatomy & Physiology (Paperback) เขียนโดย Charles Welsh ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 2 เล่ม
6. Essentials Of Pathophysiology For Nursing Practice (Paperback) เขียนโดย Neal Cook ปีที่พิมพ์ 2022 จำนวน 2 เล่ม
7. Karch’S Focus On Nursing Pharmacology (Paperback) เขียนโดย Tucker ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 2 เล่ม
8. กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ เขียนโดย วิไล ชินธเนศ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
9. ตำราสรีรวิทยา เล่ม 1 เขียนโดย รัชฎา แก่นสาร์ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 20 เล่ม
10. ตำราสรีรวิทยา เล่ม 2 เขียนโดย รัชฎา แก่นสาร์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
11. ปรสิตวิทยาสำหรับพยาบาลและสาธารณสุข เขียนโดย ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวน 2 เล่ม
12. พยาธิสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ เขียนโดย อรพินท์ สีขาว ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
13. วิทยาภูมิคุ้มกันระดับเซลล์และการตรวจวิเคราะห์พื้นฐาน เขียนโดย พรพิมล อังคเศกวินัย ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 2 เล่ม
14. คู่มือกายวิภาคศาสตร์คลินิก (handbook of clinical anatomy ) เขียนโดย วิโรจน์ ไววานิชกิจ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม
15. วิทยาการระบาดทางการพยาบาล เขียนโดย สุพรรณี ธรากุล ปีที่พิมพ์ 2562 จำนวน 3 เล่ม
16. ระบาดวิทยา เขียนโดย วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 5 เล่ม

กฎหมาย บริหารและวิจัย

1. Understanding Nursing Research: Building An Evidence-Based Practice (Paperback) เขียนโดย Susan Grove ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 2 เล่ม
2. Management And Leadership For Nurse Administrators (Paperback) เขียนโดย Linda A. Roussel ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 2 เล่ม
3. การวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ แนวคิดสู่การประยุกต์ใช้ เขียนโดย รัตน์ศิริ ทาโต ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
4. กฏหมายสำหรับพยาบาล เขียนโดย แสงทอง ธีระทองคำ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
5. ภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล เขียนโดย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ ปีที่พิมพ์ 2561 จำนวน 5 เล่ม
6. ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล เขียนโดย อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
7. จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล เขียนโดย อรนันท์ หาญยุทธ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม
7. จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล เขียนโดย อรนันท์ หาญยุทธ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 20 เล่ม

พยาบาลพื้นฐาน

1. การพยาบาล หู คอ จมูก เขียนโดย ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 10 เล่ม

การพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์

1. Maternal Child Nursing Care เขียนโดย Shannon E. Perry ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1. Wong’S Nursing Care Of Infants And Children (Paperback) เขียนโดย Marilyn J. Hockenberry ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม

การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

1. Adult health nursing เขียนโดย Kim Cooper ปีที่พิมพ์ 2023 จำนวน 1 เล่ม

การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

1. Wong’S Nursing Care Of Infants And Children (Paperback) เขียนโดย Marilyn J. Hockenberry ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม
2. โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2563 จำนวน 2 เล่ม
3. โฉมหน้าใหม่ของโรคติดเชื้อในเด็ก : ระบาดวิทยา การวินิจฉัยโรค การรักษา และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 10 เล่ม
4. โรคติดเชื้อในเด็ก : การวินิจฉัยทางจุลชีววิทยา ยาต้านจุลชีพ และการป้องกัน เขียนโดย สุวพร อนุกูลเรืองกิตติ์ ปีที่พิมพ์ 2565 จำนวน 15 เล่ม
5. การพยาบาลเด็กโรคมะเร็งที่พบบ่อย เขียนโดย จารุวรรณ สนองญาติ ปีที่พิมพ์ 2566 จำนวน 20 เล่ม
6. คู่มือการใช้ยาในเด็ก เขียนโดย พงศธร เผ่งพงศ์สวรรค์ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 5 เล่ม
7. ปัญหาสารน้ำอิเล็กโทรไลต์และโรคไตในเด็ก (ปรับปรุง )เขียนโดย กาญจนา ตั้งนรารัชชกิจ ปีที่พิมพ์ 2560 จำนวน 2 เล่ม
8. การพยาบาลเด็กที่มีภาวะเจ็บป่วย เขียนโดย วรรณไพร แย้มมา ปีที่พิมพ์ 2567 จำนวน 15 เล่ม

อนามัยชุมชน

1. Community & Public health nursing: promoting the health of populations เขียนโดย Mary A. Nies ปีที่พิมพ์ 2024 จำนวน 1 เล่ม