วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และนางสาวชาลินี มากมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI เป็นผู้ช่วยเขียนบทความวิชาการอย่างสร้างสรรค์ รุ่นที่ 1  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะด้านดิจิทัลในการพัฒนางานด้านวิชาการ งานวิจัย และการเขียนวิเคราะห์และประเมินค่างาน โดยใช้หลักปัญญาประดิษฐ์ AI 

 

Categories:

Tags:

Comments are closed