วันที่ 20 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ และนางสาวชาลินี มากมา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ปัญญาประดิษฐ์ […]