วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กมลวิช ลอยมา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการสภามหาวิทยาลัย อาจารย์ ดร.นิคม โยกัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา

และกิจการพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ศึกษาดูงานศึกษาดูงาน Simulation based education ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาวิทยาเขตสมุทรสงคราม เพื่อศึกษาระบบการจัดการภายใน และแนวทางในการดำเนินการจัดวางแผนจัดสร้างศูนย์ที่มีความเกี่ยวข้องด้านการศึกษาทางการแพทย์ การเรียนการสอนโดยใช้ Simulation ต่อไป

👉👉www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

#50ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี /ข่าว/ภาพ

19 มิถุนายน 2566

Categories:

Tags:

Comments are closed