ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำทีมคณาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์จัดโครงการผลิตสื่อสร้างสรรค์ในการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้สูงอายุผ่านบทเพลงซอล่องน่าน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการทำงานการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลสำหรับผู้สูงอายุ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ณ บริเวณลานวัฒนธรรมข่วงเมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ในงานมีการลงนาม MOU ระหว่าง ๗ หน่วยงานเพื่อร่วมเผยแพร่สื่อซอล่องน่านชุด สูงวัย กินยาให้รู้เท่า เรื่องเล่าให้รู้ทัน ประกอบด้วย เทศบาลเมืองน่าน สาธารณสุขจังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ วัฒนธรรมจังหวัดน่าน วิทยาลัยชุมชนน่าน สภาวัฒนธรรมจังหวัดน่าน และ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแก่น จังหวัดน่าน

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ www.nurse.pcru.ac.th

Categories:

Tags:

Comments are closed