เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอินทผาลัม อาคารสำนักงานอธิการบดี ที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีมติอนุมัติ โครงการคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในหลักสูตรมาตรฐานตามสภาการพยาบาลรับรอง มีการหารือเตรียมอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และแนวทางการคัดเลือกคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง มาประจำหลักสูตร โดยจะเปิดรับนักศึกษาได้ในปีการศึกษา 2567

ติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ที่ www.pcru.ac.th มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed