คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอแสดงความยินดีกับ
-อาจารย์ ดร.สกาวรัตน์ ทวีนุต
-อาจารย์พวงแก้ว แสนคำ
-อาจารย์รัตติยา วงศ์ลาภพานิช
เนื่องในโอกาสผ่านการอบรมศาสตร์และศิลป์การสอนทางการพยาบาล (ครูคลินิก) รุ่นที่ 16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

Categories:

Tags:

Comments are closed