ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ อาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. – 16.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์

โดยมีนางใกล้รุ่ง เกตะวันดี ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นางสาวศิรดา แสงนก ผู้อำนวยการกองกลาง และ นางสาวไพรินทร์ เดชะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ได้มาให้ความรู้ในด้านการบริหารการจัดการในส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัย เพื่อนำความรู้ที่ได้จากการปฐมนิเทศ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องในด้านต่าง ๆ ณ อาคารหอประชุมใหม่ (หลังเล็ก) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed