วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ศรีเรือเรืองฤทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำคณะผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลา ตันตโยทัย ประธานคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล ในการตรวจประเมินสถาบันการศึกษาโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และต้อนรับคณะพี่เลี้ยงจากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ ณ ห้องประชุมสีทอง อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Categories:

Tags:

Comments are closed