วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ รับการเข้าตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยา นรเดชานันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ต้อนรับทีมตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการเข้าตรวจสอบครั้งนี้เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ และระบบการควบคุมภายใน ในหน่วยงานของท่าน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายต่างๆ ของทางราชการ และจัดเตรียมเอกสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้พร้อมสำหรับการตรวจสอบณ หน่วยรับตรวจ คณะพยาบาลศาสตร์ 

Categories:

Tags:

Comments are closed