ชื่อภาษาไทย : หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Nursing Science Program

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : พยาบาลศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : พย.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Nursing Science

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.N.S

ปรัชญา 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาในกลุ่มพัฒนาชุมชนท้องถิ่นมีปรัชญา
ทางการศึกษาที่ว่า “มุ่งพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่สมบูรณ์เชิงสร้างสรรค์ โดยบูรณาการทรัพยากร
ทุกด้านด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม” เพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลให้มีอัตลักษณ์เป็น “บัณฑิตพยาบาลที่มีคุณธรรม มีความรู้ สู้งาน ปฏิบัติการพยาบาลที่ทันสมัยด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ และเป็นผู้นำ
ในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน”

   คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีความเชื่อว่า การพยาบาลเป็น
การปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกช่วงวัยในการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การดูแลและการฟื้นฟูสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม ประกอบด้วย การพยาบาลด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ สอดคล้องกับความต้องการของบุคคล ครอบครัว และชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและใช้การเรียนรู้แบบเชิงรุก โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การคิดแก้ปัญหาอย่างมีวิจารณญาณ และการสร้างนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนท้องถิ่น โดยบูรณาการทรัพยากรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1. มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาล การผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลและผดุงครรภ์

2. สามารถปฏิบัติการพยาบาลแก่ผู้รับบริการทุกช่วงวัยแบะการผดุงครรภ์แบบองค์รวมตามมาตรฐานวิชาชีพบนหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย สิทธิของผู้ป่วย หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภายใต้กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3. มีความคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณในการตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาล โดยเลือกใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในกระบวนการวิจัย

4. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความอาทร ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อตนเองและหน้าที่ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบที่พึงปฏิบัติต่อเพื่ีอนมนุษย์ในสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และปกป้องสิทธิของผู้รับบริการ

5. ภาวะผู้นำและสามารถทำงานร่วมกับทีมสุขภาพ สหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้อง และ
แสดงออกถึงความตระหนักถึงการมีทัศนคติที่ดีต่อคุณค่าวิชาชีพและสถาบัน

6. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพเพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่าง
บุคคลและการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. มีความรู้และสมรรถนะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสืบค้นข้อมูล จัดการ
ข้อมูล และนำเสนอข้อมูลในการปฏิบัติงาน

8. เป็นบัณฑิตที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามทักษะ
การเรียนรู้ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดผู้ประกอบการในการจัดการ
และพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

1. พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ ได้แก่ ระดับปฐมภูมิ ระดับทุติยภูมิ และระดับตติยภูมิ ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

2. พยาบาลวิชาชีพในสถานประกอบการ สถาบันการศึกษา โรงเรียน โรงงาน หรือสถานประกอบการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพ ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

3. นักวิชาการด้านสุขภาพ หรือผู้ประกอบการอิสระในสถานประกอบการด้านสุขภาพที่ไม่ขัดต่อกฎหมายด้านวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

PLO1 ประยุกต์ใช้ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อออกแบบการพยาบาลสำหรับผู้รับบริการทุกช่วงวัยและการผดุงครรภ์ในสถานบริการและ
ชุมชน

PLO2 ปฏิบัติการพยาบาลและการผดุงครรภ์แบบองค์รวมภายใต้จรรยาบรรณและมาตรฐาน
วิชาชีพ

PLO3 ร่วมสร้างนวัตกรรมทางการพยาบาลและการผดุงครรภ์ โดยใช้กระบวนการวิจัย

PLO4 แสดงออกถึงการมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

PLO5 แสดงออกถึงการมีภาวะผู้นำในการพัฒนาสุขภาวะชุมชน

PLO6 สื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการและเชิงวิชาชีพ 

PLO7 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน

PLO8 ประยุกต์ใช้แนวคิดผู้ประกอบการด้านสุขภาพในการออกแบบการบริการพยาบาล

1. ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 

2. ต้องมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่เจ็บป่วยหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือมีความ ผิดปกติที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 

3. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมและ/หรือเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

4. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษาใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

  • ข้อมูลหลักสูตร
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • แผนการจัดการเรียนการสอน
  • คำอธิบายรายวิชา
  • ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
  • คุณสมบัติผู้สมัคร
  • อัตราค่าเล่าเรียน
  • คำถามที่พบบ่อย